۱ اطلاعات شخصی
۲ اطلاعات تماس
۳ اطلاعات اشتراک
۴ بررسی و تایید نهایی