کاربر گرامی در صورت اطمینان از ثبت پروژه میتوانید در پایان ثبت نام مبلغ پیش پرداخت را واریز نمایید.