کاهش ارز با آمادگی احتمالی لغو تحریم از سوی آمریکا به نقل از نورنیوز، تعلیق چند تحریم هسته ای که هیچگونه تاثیر اقتصادی نیز به همراه نخواهد داشت بیش از آن که نشانه ای از حسن نیت آمریکا تلقی شود، آغاز بازی جدید مقصر نمائی است. در حالی که هیئت های مذاکره کننده‌ در وین […]